logo LN-AUTODÍLY s.r.o.
×

Historie hledání

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti LN-AUTODILY s.r.o., se sídlem firmy: Budiměřice 82, 288 02 Nymburk IČ: 11908017, DIČ: CZ11908017 a (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese WWW.LN-AUTODILY.CZ

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, je-li kupující koncovým spotřebitelem, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, případně identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné. Ochrana osobních údajů kupujícího se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené prostřednictvím internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu (dále jen „zpracovatele“). Kromě osob dopravujících zboží (Česká Pošta, PPL) nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

2. Ceny zboží

Ceny u zboží v internetovém obchodě WWW.LN-AUTODILY.CZ jsou vždy aktuální a platné. Uvedené ceny jsou konečné. Ceny nezahrnují případné další poplatky jako dopravné, balné atd. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.

3. Uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky jsou závazné. Objednávku lze učinit osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím internetového obchodu WWW.LN-AUTODILY.CZ prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu); způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Vznikne-li pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

4. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky. Zvolený způsob úhrady zboží je na kupujícím.

Dobírka
Při platbě na dobírku, je zboží hrazeno přímo řidiči přepravní společnosti.

Bankovní převod
Při platbě bankovním převodem uhradí kupující částku na účet prodávajícího

Platební brána COMGATE (není dostupné)
Online platby pro nás zajišťuje Platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s. je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou (není dostupné)
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní Platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód - tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Bankovní spojení
č. účtu: 123-5144910217/0100

Není-li částka připsána na účet prodávajícího nejpozději do 7 pracovních dnů, bude objednávka stornována.

5. Dodací podmínky

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího ke dni zaplacení kupní ceny. Zboží až do jeho úplného zaplacení zůstává ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. Kupující má právo zvolit si způsob dopravy, který mu nejvíce vyhovuje.

Kupující je povinen zásilku při převzetí pečlivě zkontrolovat a v případě, že vykazuje zjevné poškození, ihned sepsat s přepravcem „ Zápis o škodě“. Na pozdější reklamace z těchto důvodů nebude brát prodávající zřetel.

6. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Vrácené zboží nesmí být poškozeno či nést známky opotřebení a vráceno v původním obalu. Prodávající vrátí spotřebiteli částku odpovídající kupní ceně zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody odpovídající snížení hodnoty zboží. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů zboží, které od LN-AUTODILY s.r.o. obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli kupní cenu dříve, než spotřebitel předá kupujícímu předmětné zboží. Spotřebitel nemusí uvádět důvod odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.
Při vrácení zboží VŽDY ZACHOVEJTE PŮVODNÍ. OBAL. Přímo na obal zboží nepatří žádné samolepky nebo lepící páska. Obal je součástí výrobku , po jeho znehodnocení může být účtována poměrná částka za uvedení zboží do původního stavu.

 

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, zboží doručí na adresu LN-AUTODÍLY s.r.o., Poděbradská 240, 290 01 Poděbrady - Velké Zboží spolu s přiloženým průvodním dopisem, s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu LN-AUTODÍLY s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, firma LN-AUTODÍLY s.r.o. však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel vrátí. Peníze kupujícímu budou vráceny na uvedený bankovní účet.

POSTUP:

1) informujte nás e-mailem
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení spolu s kopií o koupi zboží v našem obchodě ( Paragon daňový doklad / faktura) Výrobky které jsou zaslány k vrácení musí být pečlivě zabaleny aby nedošlo k poškození zboží i obalu výrobku.
4) ke zboží nezapomeňte přiložit protokol kopii dokladu
5) peníze Vám vrátíme bankovním převodem

Kontaktní adresa pro vrácení a výměnu zboží :
LN-AUTODÍLY s.r.o., Poděbradská 240, 290 01 Poděbrady-Velké Zboží, tel: 603 946 771

ZBOŽÍ ZASLANÉ ZPĚT NA JINOU NEŽ UVEDENOU ADRESU, ZASLANÉ NA DOBÍRKU PRO VRÁCENÍ A VÝMĚNU ZBOŽÍ NEBUDE PRODÁVAJÍCÍM PŘEVZATO.

Vrácení zboží - nákup na IČ

Na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ, se nevztahuje zákonná 14denní lhůta na vrácení či výměnu zboží. V tomto případě se prodej řídí Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.)

Na vrácení poštovného má kupující právo pouze při vrácení zboží dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, viz. článek VIII. Odstoupení od smlouvy.

Pokud prodávající umožní kupujícímu - podnikateli, odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní, bere kupující - podnikatel na vědomí, že vrácená kupní cena za zboží bude ponížena o částku odpovídající snížení hodnoty zboží.  Kupující - podnikatel, bere na vědomí, že bude-li hodnota zboží snížena například použitím zboží jinak než pro seznámení se se zbožím a jeho vlastnostmi, nevrácením kompletního zboží včetně originálního obalu, je Prodávající oprávněn účtovat částku kompenzující snížení hodnoty zboží a jeho znovuuvedením do prodeje.

7. Práva z vadného plnění REKLAMAČNÍ ŘÁD

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem se záruční doba stanovuje na 1 rok . Záruční doba 2 roky je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti. Při nákupu v rámci své podnikatelské činnostmi / IČ nemáte stejná práva jako spotřebitel. Jestliže se zboží porouchá, můžete jej reklamovat, nemáte právo se dovolávat 30denní lhůty pro její vyřízení. Obchodní zákoník hovoří pouze “o přiměřené dodatečné lhůtě”. Při nákupu na IČ vám též prodávající nemusí přiložit český návod a plnit informační povinnost, dále rovněž nemáte nárok na 14 denní lhůtu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů a vrácení peněz. Některé e-shopy tuto možnost sice zákazníkům z řad podnikatelů nabízejí, nejedná se ale o zákonnou povinnost. Viz. obchodní zákoník. Výše nákladů spojených s reklamací na výměnu nového produktu bude akceptována pouze do hodnoty zakoupeného produktu.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

Závěrečná ustanovení
V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Provozní doba
Objednávky přes internetový obchod WWW.LN-AUTODILY.CZ jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Fakturační údaje
LN-AUTODILY s.r.o., Budiměřice 82, 288 02 Nymburk IČ: 11908017, DIČ: CZ11908017

Odborná montáž a ušlé poštovné
Společnost LN-AUTODÍLY s.r.o. si vyhrazuje právo vymáhat smluvní pokutu za ušlé poštovné, o které přijde při nepřevzetí zásilky. Upozorňujeme, že veškeré námi prodávané produkty jsou určeny k montáži a používáni odborným servisem nebo osobou pečlivě proškolenou o správném používání produktu. V případném sporu musí být doložena oprávněnost o používáni dané součásti (certifikát, doklad o úspěšném zakončení školení, titul opravňující používání specializovaného dílu.)

Kontrola dílu dle VIN kódu vozidla
Kontrola dle VIN kódu je jen informativní, čerpáme data dodávaná automobilkami, není závazná a neručíme za 100% shodnost dílů, před montáží se musí vždy každý díl vizuálně překontrolovat!

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 21.11.2021.

 

 

Naši dodavatelé